Política de privacitat

L'Usuari dels serveis oferts a través del lloc està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal i accepta de forma expressa, plenament i sense reserves que Angiogrup els tracti de forma automatitzada i incorpori a el fitxer de Comunicació, amb la finalitat d'atendre les seves sol·licituds de informació, o a el fitxer de Pacients, amb la finalitat d'atendre les seves sol·licituds assistencials i donar accés a l'àrea privada de clients si correspon; fitxers dels quals és responsable Angiogrup, i que es troben inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

Els titulars de les dades tenen en tot moment el dret d'accedir a el fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades.

De la mateixa manera, quan sigui necessari el consentiment de l'usuari per al tractament de les seves dades personals, aquest haurà de donar-se per una persona amb plena capacitat d'obrar; en tot cas el consentiment haurà de donar-se per part del seu representant o tutor legal i serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal i Reglament que la desenvolupa.

Per exercir els drets abans esmentats (drets ARCO), l'Usuari dirigirà un escrit a l'responsable d'ell mateix Angiogrup ref: Dades personals. Departament d'Administració situat en el seu domicili social al carrer Torras i Pujalt, 1, Barcelona 08022 o bé enviant un mail a angiogrup@angiogrup.es amb la mateixa referència.

Angiogrup garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, Angiogrup garanteix la confidencialitat de les Dades Personals.

Les seves dades no se cediran a tercers ni s'utilitzaran per cap altra finalitat diferent a l'establerta en aquest avís, llevat que una llei estableixi el contrari.

L'Usuari es fa responsable de la veracitat de les dades personals que faciliti a Angiogrup i de la comunicació de qualsevol alteració dels mateixos.

Les operacions de consulta de dades d'usuari i de petició de serveis a través del Lloc es realitzen a través d'un servidor segur. El programari d'aquest servidor codifica la informació que l'usuari introdueix abans de transmetre-la a Angiogrup.

Així mateix, Angiogrup disposa d'estrictes procediments de seguretat relatius a emmagatzematge i revelació de dades a l'objecte d'evitar tot accés no autoritzat als mateixos, d'acord amb el que disposa l'article 9 de l'esmentada LOPD, sobre seguretat de les dades.

© 2020 Angiogrup 
Avís legal  •  Privacitat + Cookies